A photo of windmills and the sun setting

Sådan tolker du miljødata (EPD) – Del 3: Miljøpåvirkning, ressourceforbrug og affald

I de foregående indlæg har jeg skrevet en introduktion til livscyklusanalyser, en introduktion til miljøvaredeklarationer og hvordan man læser dem. Vi er nu nået til den afgørende del af emnet – en gennemgang af dataformatet og de forskellige kategorier, som resultaterne i en EPD angives i.

Der er ingen tvivl om, at den grønne omstilling er i høj grad afhængig af data. Vi skal kunne måle og overvåge de forskellige måder, vores handlinger påvirker nærmiljøet og kloden. Jeg håber, at dette indlæg kan fungere som en form for opslagsværk netop med dette formål.

 

Resultaterne af en livscyklusvurdering – Langt mere end CO2

Selvom CO2 er den vigtigste indikator i den grønne omstilling, er de øvrige indikatorer stadig vigtige at forholde sig til, når man sammenligner produkters miljøpåvirkning. For eksempel kan et produkt have en meget stor påvirkning på ozonlaget, selvom dets CO2-udledning er mindre end andre produkters.

Som vi bevæger os gennem den grønne omstilling, vil de øvrige kategorier af miljøpåvirkning få større og større betydning for, hvad der anses som miljørigtige valg; både i henhold til lovgivning, certificeringskrav og offentlighedens forventninger.

Ifølge standarden EN 15804 A2 kan EPD’er i Europa, når alle underdelinger medtages, angive resultater for 37 indikatorer fordelt i de 3 kategorier:

  1. Miljøpåvirkning (Environmental Impacts)
  2. Ressourceforbrug (Resource Use)
  3. Affaldskategorier og Outputflows (Waste Categories and Output Flows)

(Det bør nævnes, at der stadig anvendes EPD’er, der er udformet på baggrund af EN 15804 A1, men disse vil over tid blive genudgivet i henhold til den seneste version: EN 15804 A2. De kategorier, der beskrives herunder, er baseret på A2-versionen.)

 

Resultaternes format

Når det kommer til resultaterne i en miljøvaredeklaration, skal nybegyndere være opmærksomme på, at tal, for overblikkets skyld, kan omskrives ved hjælp af en såkaldt decimalfaktor, der angives efter tallet i form af et “E” med et dertilhørende tal. Tallet angiver, hvor mange decimalpladser kommaet skal rykkes for at give det egentlige tal. Et minus symbol betyder at kommaet skal rykkes til venstre og vise versa for plus.

I dette eksempel angives altså det samme tal på begge sider af lighedstegnet:

5,02E-03 CO2-eq = 0,00502 CO2-eq

Under miljøpåvirkningskategorien GWP, angives der for glasulden i vores tidligere anvendte eksempel: Formstykke 37 (A1 versionen):

Produktets totale CO2 udledning findes ved at summere tallene fra hele livscyklusanalysen. Hvilket betyder, at der udledes: 

0,46 Kg CO2-eq per deklarerede enhed gennem hele produktets livstid.

(læs mere om den deklarerede enhed i mit foregående indlæg: Sådan læser du en EPD)

 

Miljøpåvirkning

Den første kategori beskriver, hvilke konsekvenser for miljøet produktet har igennem dets livscyklus. De varierer fra globale til lokale konsekvenser af forurening samt forbrug af ikke-fornybare ressourcer. Underkategorierne består af:

NavnForkortelseEnhedBeskrivelse
Global Warming Potential – totalGWP-Total[Kg CO2 equiv.]Indikator for emissioner af drivhusgasser. Global opvarmning forårsager klimaændringer og har negative konsekvenser for vores økosystemer, vejr osv. GWP-total er summen af GWP-Fossil, GWP-Biogenic og GWP-LULUC.
Global Warming Potential – fossil fuelsGWP-Fossil[Kg CO2 equiv.]Indikator for drivhusgasser til luft forårsaget af brug af fossile brændstoffer og materialer, der indeholder fossilt kulstof ved deres omdannelse, såsom deponi, forbrænding mv. Det står også for drivhusgas fra kalcinering og fra fjernelse, f.eks. karbonisering af cementbaserede produkter.
Eksempler på gasser: kuldioxid, metan og dinitrogenoxid.
Global Warming Potential – biogenGWP-Biogenic[Kg CO2 equiv.]Indikator for optagelsen af CO2 til biomasse*, og udledningen af drivhusgasser fra biomasse* på grund af oxidation eller nedbrydning, såsom forbrænding, kompostering, deponi mv. *undtagen biomasse fra oprindelige skove.
Eksempel på gasser: kuldioxid, metan og dinitrogenoxid.
Global Warming Potential – land use and land changeGWP-LULUC[Kg CO2 equiv.]Angiver emission af drivhusgasser til luft forårsaget af ændringer i det definerede kulstoflager. Dette kan være jordaktiviteter, der frigiver kulstof og skovrydning til fordel for udvinding af råmaterialer eller græsgange til dyr. Kulstofpåvirkninger relateret til oprindelige skove er deklareret her.
Ozone DepletionODP[kg CFC 11 equiv.]Emissioner som degenererer stratosfærisk ozonlag. Det stratosfæriske ozonlag beskytter mennesker, dyr og flora og fauna mod skadelig stråling fra solen.
Eksempel på gasser: CFC 11, Methylbromid, halon-1211
Accidification potential-AP[mol H+ equiv]Indikator for forsuring af vand og jord på grund af udledning af gasser, som kan forårsage sur regn. Sur regn har en ødelæggende effekt på bygninger, infrastruktur og økosystemer på både hav og land.
Eksempel på gasser: ammoniak, nitrogenoxider og svovloxider f.eks. fra forbrænding af kul og olie og fra transport.
Eutrophication potential –
Aquatic freshwater
EP-freshwater[kg P equiv.]Indikator for berigelse af næringsstoffer i ferskvandsøkosystemer. Dette kan forårsage øget vækst af alger og andre planter og skabe muligt iltsvind (hypoxi). Dette kan påvirke både flora og fauna og forårsage f.eks. fiskedød.
Eksempel på stoffer: fosfat, fosfor og fosforsyre, f.eks. fra landbrugsgødning og byregnvand.
Eutrophication – aquatic marineEP-marine[kg N equiv.]Indikator for berigelse af næringsstoffer i kystvandets økosystemer på grund af emission af kvælstofforbindelser.
Eksempel på stoffer: Nitrat, nitrogenoxider, ammoniak, fosfat mm.
Eutrophication –terrestrialEP-Terrestrial[mol N equiv.]Indikator for berigelse af næringsstoffer i de terrestriske økosystemer på grund af emissioner af kvælstofforbindelser.
Eksempel på stoffer: Nitrat, Ammonium, nitrogendioxid.
Photochemical ozone formation  POCP  [kg NMVOC equiv.]Indikator for emissioner, der forårsager dannelsen af fotokemisk ozon i troposfæren, også kendt som smog. Smog kan påvirke fotosynteseprocessen og skabe afgrødeskader og skade luftvejene hos dyr og mennesker.
Eksempel på emissioner: Nitrogenoxider, acetylen, kulilte, propan etc. f.eks. emissioner relateret til udstødningsgas.
Abiotic Depletion potential – minerals and metals [*]ADP-mm[kg Sb equiv.]Indikator for udtømning af metaller og mineraler.
Eksempel: Antimon, aluminium, sølv mm.
Abiotic Depletion Potential – fossil fuels[*]ADP-fos[MJ]Indikator for udtømning af naturlige fossile ressourcer til energiforbrug og/eller råmateriale.
Eksempel: olie, naturgas, kul, uran osv.
Water use[*]  WDP[m3] world equiv. deprived  Indikator for vandknaphed / vandmangelspotentiale. Viser de mulige konsekvenser af vandforbrug og potentialet for vandmangel.
[*] Resultatet af denne miljøpåvirkningsindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden ved disse resultater er høj, eller da der er begrænset erfaring med indikatoren.  

 

Nye Miljøpåvikningsindikatorer

De yderligere miljøpåvirkningsindikatorer er nye indikatorer introduceret i EPD med den nye version af standarden EN 15804 + A2. Flere af indikatorerne kommer med en ansvarsfraskrivelse om at bruge indikatorerne med omhu på grund af usikkerheder og manglende erfaring med indikatorerne.

NavnForkortelseEnhedBeskrivelse
Particulate Matter emissionsPM  [Disease incidence]Indikator for potentielle sygdomsforekomster (forekomster) forbundet med emissioner af partikler,
Eksempel: Partikler fra dieselmotorer.
Ionizing radiation – human health[2]IRP  [kBq U235 equiv.]Indikator relateret til den mulige skade af menneskers sundhed på grund af eksponering for lavt niveau af stråling.
Eksempel: Produktionen af atomkraft [2].
Ecotoxicity – freshwater[1]ETP-fw[CTUe] Comparative Toxic Unit for ecosystemsIndikator for mulige toksiske effekter på ferskvandsarter som følge af emissioner af stoffer og kemikalier. Kan give problemer med reproduktion, sygdom, mutationer og i værre tilfælde død.
Eksempel: Pesticider, biocider, svovlsyre
Human toxicity – cancer effects[1]HTP-c[CTUh] Comparative Toxic Unit for humansIndikator for emission af stoffer og kemikalier og de afledte mulige kræftfremkaldende effekter på mennesker. Både direkte og indirekte effekter.
Eksempel: Radon, asbest, cadmium.
Human toxicity – non-cancer effects[1]HTP-nc[CTUh]  Indikator for emission af stoffer og kemikalier, og de afledte mulige toksiske effekter på mennesker, bortset fra kræftfremkaldende effekter. Både direkte og indirekte effekter.
Eksempel: Bly, kviksølv, arsen.
Soil Quality (dimensionless) [1]SQP  –  Indikator for jordkvalitet. – repræsenteret af faktorer, der påvirker jorden, såsom grundvandsregenerering, erosion, biologisk produktion og filtreringsevne.
[1] Resultatet af denne miljøpåvirkningsindikator skal bruges med omhu, da usikkerheden ved disse resultater er høj, eller da der er begrænset erfaring med indikatoren.  
[2] Denne påvirkningskategori omhandler hovedsageligt de eventuelle virkninger af lavdosis ioniserende stråling på menneskers sundhed i det nukleare brændselskredsløb. Den tager ikke hensyn til effekter som følge af mulige nukleare ulykker, erhvervsmæssig eksponering eller på grund af deponering af radioaktivt affald i underjordiske anlæg. Potentiel ioniserende stråling fra jorden fra radon og fra nogle byggematerialer måles heller ikke med denne indikator.

 

Ressourceforbrug

I den anden kategori, angives andelen af energi, der bruges – både hvor meget energi, der bruges til at fremstille produktet og hvor meget, der bruges til anvendelse af produktet (hvis nødvendigt). Det rapporteres, om denne energi kommer fra enten vedvarende energikilder eller ikke-vedvarende kilder. En EPD giver også oplysninger om, hvorvidt og hvordan genanvendte materialer anvendes, og mængden af genvundet materiale, brændstof eller energi, der produceres ved enden af dets livscyklus.

NavnForkortelseEnhedBeskrivelse
Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy resources used as raw materialsPERE  [MJ]  Indikator for brugen af primære vedvarende energikilder som energibærer. Primær vedvarende energi er energi genereret af, erhvervet fra eller udvundet fra naturen.
Eksempel: Energi fra vind eller vand.
Use of renewable primary energy resources used as raw materials  PERM  [MJ]  Indikator for anvendelse af vedvarende primære energiressourcer brugt som råmaterialer.
Eksempel: Træfibre brugt til fremstilling af pap.
Total use of renewable primary energy resources  PERT  [MJ]  Indikator for summen af de to ovenstående indikatorer
Use of non-renewable primary energy excluding non-renewable primary energy resources used as raw materials  PENRE  [MJ]  Indikator for brugen af primære, ikke-vedvarende energikilder.  
Eksempel: Elektricitet fra kulfyrede kraftværker.
Use of non-renewable primary energy resources used as raw materials.  PENRM  [kg]  Indikator for ikke-vedvarende primære energiressourcer brugt som råmaterialer.
Eksempel: Olie til fremstilling af plast.
Total use of non-renewable primary energy resourcesPENRT  [MJ]  Indikator for summen af de to ovenstående indikatorer.  
Use of secondary material.  SM[kg]Indikator for brug af materialer, der er genvundet fra tidligere brug eller genvundet fra affald. Det skal stamme fra et produktsystem og anvendes i et andet produktsystem.  
Eksempel: genbrugt træflis, returuld, glasafskalninger, plast og genbrugsgips.
Use of renewable secondary fuels  RSF[MJ]Indikator for brugen af vedvarende sekundære energikilder.
Eksempel: træ, olie, opløsningsmidler.
Use of non-renewable secondary fuels  NRSF[MJ]Indikator for brugen af ikke-vedvarende sekundær/genanvendt energiressource.
Eksempel: spildolie.
Use of net fresh water  FW[M3]Indikator for brugen af netto ferskvand.  

 

Affaldskategorier & ’Output flows’

I den sidste kategori angives affald og såkaldte outputflows. Output flows angiver aspekter er anvendelig merproduktion såsom ekstraproduktion af materialer, der kan genanvendes eller eksporteret energi, dvs. elektrisk og termisk energi, der produceres og leveres til nettet. Derudover deklareres mængden af farligt og ikke-farligt affald, der genereres her.

Affaldskategorier

NavnForkortelseEnhedBeskrivelse
Haxasrdous Waste DisposedHWD[kg]Indikator for farligt affald, der kræver en særlig affaldshåndtering.  
Eksempel: Opløsningsmidler og tungmetaller
Non Harzardous Waste DisposedNHWD[kg]Indikator for ikke-farligt affald sendes til deponi eller genbruges.
Eksempel: Papir, gips, glasuld og mineraler.
Radioactive Waste DisposedRWD[kg]Indikator for radioaktivt affald
Eksempel: Affald fra atomkraftværker.

Outputflows

NavnForkortelseEnhedBeskrivelse
Components for Re-UseCRU[kg]Indikator for materialer og komponenter, som forlader systemgrænsen og genbruges.
Eksempel: beholdere, paller, emballage
Materials for RecyclingMFR[kg]Indikator for materialer, der forlader systemgrænsen og genbruges.
Eksempel: Glas, metal, støv.
Materials for Energy RecoveryMER[kg]Indikator for materialer, der forlader systemgrænsen og anvendes i kraftværker som sekundære brændstoffer*. Energigenvindingsprocessen skal have en energieffektivitet på mere end 60 %.
Eksempel: biomasse og kemikalier     *Omfatter ikke materialer til affaldsforbrænding.
Exported Electrical EnergyEEE[MJ]Indikator for energi eksporteret til elektricitet fra forbrænding af affald eller deponi.
Eksempel: Sol og vindenergi.
Exported Thermal EnergyEET[MJ]Indikator for energi eksporteret til termisk energi (varme) fra forbrænding eller deponering af affald.
Eksempel: Geotermisk, overskuds- og varme fra elektrisk modstand.

Vi nærmer os afslutningen af min føljeton om læsning og tolkning af EPD’er. Det næste og afsluttende indlæg vil beskæftige sig med, hvordan man sammenligner produkter på baggrund af miljødata.

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *